สินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคชธนาคาร CIMB
10000-1500000 บาท
จำนวนหรือวงเงิน
ถึง 5.5%-28.00%
อัตราดอกเบี้ย
ถึง 48 เดือน
ระยะเวลา

สินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคชธนาคาร CIMB และสิทธิพิเศษต่างๆ

สินเชื่อบุคคลในรูปแบบวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนสมัครครั้งเดียว พร้อมใช้ ทุกที่ ทุกเวลา ยามฉุกเฉินผ่านแอป CIMB THAI Digital Banking โอนเงินเข้าบัญชีต่างธนาคารได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ค่าธรรมเนียมสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช

• ฟรีค่าธรรมเนียมดำเนินการสินเชื่อ

• ฟรีค่าอากรแสตมป์

วงเงินและอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช

• วงเงิน 10,000-1,500,000 บาท

• อัตราดอกเบี้ยคงที่จะเริ่มต้นที่ 5.5% – 28.00% ต่อปี

คุณสมบัติผู้สมัครขอสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช

1. พนักงานประจำ

• สำเนาบัตรประชาชน/ในกรณีสำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจจะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน

• สำเนาสมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัครหน้าแรกที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อเจ้าของบัญชีเพื่อโอนเงินกู้

• สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ Carbon) ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน หรือ สำเนาสลิปเงินเดือน

• ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน และ สำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนนับจากปัจจุบัน

• สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด ที่พิมพ์จากคอมพิวเตอร์(e-Payroll Slip)และ สำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน นับจากปัจจุบัน

• หนังสือรับรองเงินเดือน (ต้นฉบับ)ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนนับจาก

2. เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว

• สำเนาบัตรประชาชน/ในกรณีสำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจจะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน

• สำเนาสมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัครหน้าแรกที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อเจ้าของบัญชีเพื่อโอนเงินกู้

• สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน และสำเนาบัญชีผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 6 เดือน) หรือสำเนาทะเบียนนิติบุคคล หรือสำเนาทะเบียนการค้า หรือ

สำเนาใบเสร็จรับเงินการเสียภาษี (ถ้ามี) หรือหลักฐานการประกอบธุรกิจที่ออกจากหน่วยงานราชการ/หน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ (ถ้ามี) และสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนสูงสุดไม่เกิน 2 บัญชี (ต้องเป็นบัญชีของผู้ขอสินเชื่อเท่านั้น)